โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) และอุตสาหกรรมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา

ความเป็นมา

เป็นโครงการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับตลาดในประเทศ รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ผ่านการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการ และการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อันประกอบด้วย

 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 • อุตสาหกรรมดิจิตอล
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อย่างไรก็ตามโครงการไม่ได้จำกัดสิทธ์การเข้าร่วมโครงการไว้เพียงแค่อุตสาหกรรม S-curve เท่านั้น โครงการเปิดรับผู้ประกอบการจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กำหนดตามเงื่อนไขของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้หลักเกณฑ์การกำหนดจากมูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร และ/หรือ จำนวนการจ้างงานของวิสาหกิจนั้นๆ ดังตาราง
 • โดยเปิดรับผู้ประกอบการจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • มว. มุ่งส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาตรวิทยา โดยให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้คำปรึกษา และการจ้างวิจัยแบบให้เปล่า โครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องเกิดจากความร่วมมือของผู้ประกอบการและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 

เงื่อนไขการสนับสนุนโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการอนุมัติโครงการ จะต้องเข้ามาทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ ตามรูปแบบที่ มว. กำหนด
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยมีเงื่อนไข ทั้งนี้ สถาบันจะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราค่าบริการของสถาบันจากผู้ได้รับการคัดเลือก และจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าบริการดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเมื่อสิ้นสุดโครงการ  หากผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามรูปแบบที่ มว. กำหนดได้ครบถ้วนและได้รับการประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
 • อำนาจในการพิจารณาเบิกจ่ายเงิน เป็นสิทธิของ มว. แต่เพียงฝ่ายเดียวและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนดำเนินโครงการ

เอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 2. สำเนาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50 และ 51 พร้อมใบเสร็จ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อ-สอบถาม

ดร.อัชยา เทพพิทักษ์ศักดิ์

โทร. 02577 5100 ต่อ 1217

E-mail: sme@nimt.or.th

Website SMEs : http://smes.nimt.or.th/

Website สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ : http://www.nimt.or.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) และอุตสาหกรรมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) และอุตสาหกรรมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา