โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา

ความเป็นมา

โครงการ SMEs เข้มแข็ง (Stronger SMEs) เป็นโครงการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับตลาดในประเทศ รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ผ่านการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการ และการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อันประกอบด้วย

 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 • อุตสาหกรรมดิจิตอล
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อย่างไรก็ตามโครงการไม่ได้จำกัดสิทธ์การเข้าร่วมโครงการไว้เพียงแค่อุตสาหกรรม S-curve เท่านั้น โครงการเปิดรับผู้ประกอบการจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการ SMEs เข้มแข็ง มุ่งส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาตรวิทยา โดยให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้คำปรึกษา และการจ้างวิจัยแบบให้เปล่า วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท โดยโครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องเกิดจากความร่วมมือของ SMEs และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กำหนดตามเงื่อนไขของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้หลักเกณฑ์การกำหนดจากมูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร และ/หรือ จำนวนการจ้างงานของวิสาหกิจนั้นๆ ดังตาราง

 • นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบเอ็ดของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา

 

เงื่อนไขการสนับสนุนโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการอนุมัติโครงการ จะต้องเข้ามาทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ ตามรูปแบบที่ มว. กำหนด
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยมีเงื่อนไข ทั้งนี้ สถาบันจะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราค่าบริการของสถาบันจากผู้ได้รับการคัดเลือก และจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าบริการดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเมื่อสิ้นสุดโครงการ  หากผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามรูปแบบที่ มว. กำหนดได้ครบถ้วนและได้รับการประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
 • อำนาจในการพิจารณาเบิกจ่ายเงิน เป็นสิทธิของ มว. แต่เพียงฝ่ายเดียวและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนดำเนินโครงการ

เอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 2. สำเนาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50 และ 51 พร้อมใบเสร็จ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ-สอบถาม

ดร.อัชยา เทพพิทักษ์ศักดิ์

โทร. 02577 5100 ต่อ 1217

E-mail: sme@nimt.or.th

Website: http://smes.nimt.or.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา