โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา SM+L

ความเป็นมา

มาตรวิทยา 

  • เป็นเรื่องของการวัดและการกำหนดมาตรฐานการวัด โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ทุกแขนงเพื่อให้สามารถทำการวัดได้อย่างแม่นยำ และถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ส่งผลให้ผลการวัดเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลการวัดเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา SM+L คืออะไร 

  • คือโครงการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับตลาดในประเทศ รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ผ่านการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการ และการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วัตถุประสงค์

 

ผลงาน

          

• สามารถสังเคราะห์อนุภาคพอลิสไตรีนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 100 nm – 2 mm เมื่อทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM, TEM และ DLS พบกว่าอนุภาคมี Size distribution 3 – 5% ซึ่งสามารถใช้เป็นวัสดุอ้างอิง (Reference material) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (Verify) ของเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น เครื่องวัดอนุภาคฝุ่นในห้อง Clean room หรือห้องที่ต้องควบคุมปริมาณฝุ่น เป็นต้น

• เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขขนาดของชิ้นงานได้ทันทีบนเครื่องจัรกลโดยไม่จำเป็นต้องยกชิ้นงานลงเพื่อไปตรวจสอบด้วยเครื่องมืออื่น โดยปกติแล้วการกัดชิ้นงานด้วยเครื่องซีเอ็นซีนั้น ผู้ปฎิบัติงานสามารถตรวจสอบชิ้นงานได้อย่างจำกัดด้วยพื้นที่ปฎิบัติงานและเครื่องมือวัด ในกรณีที่ต้องการความถูกต้องสูงมักจะทำการถอดชิ้นงานลงแล้วนำไปวัดด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องวัดสามมิติ (Coordinate Measuring Machine, CMM) เครื่องแสกนเลเซอร์ (Laser scanning) เป็นต้น
• อย่างไรก็ตาม เครื่องมือวัดดังกล่าวนั้นมีราคาสูง และมีข้อจำกัดสำหรับการวัดชิ้นงานขนาดใหญ่ ซึ่งลำบากในการขนย้ายระหว่างเครื่องจักรกลกับเครื่องมือวัด และการนำกลับมาปรับแก้บนเครื่องจักรกลหากมีความผิดพลาดของขนาด

 

• ควบคุมความเย็นแบบอัตโนมัติ
• ควบคุมความเย็นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำระดับ 0.5 องศาเซลเซียส เนื่องจากติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
• ชดเชยค่าความความผิดพลาดของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิได้หลังจากนำไปสอบเทียบ
• แสดงผลอุณหภูมิภายในตู้ทั้งแบบตัวเลข และกราฟ

 

 

 

 

                   

• ในกระบวนการตรวจวัดชิ้นงานซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือวัดมากกว่า 1 ชนิด เพื่อความถูกต้องและประสิทธิภาพของกระบวนการวัด มว.จึงได้พัฒนาอุปกรณ์ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Data link) ขึ้นมา ทำให้การวัดไม่ต้องอ่านค่า จดบันทึก และถ่ายโอนข้อมูล

• เครื่องวัดความราบ (Flatness tester) ใช้หลักการแทรกสอดของแสงความยาวคลื่นเดียว บันทึกผลภาพด้วยกล้องดิจิตอล และประมวลผลความราบด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น สามารถวัดความราบของชิ้นงานที่ทำจากวัสดุชนิดต่างๆ ซึ่งมีสมบัติการสะท้อนแสงแตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นแก้ว เซรามิค โลหะ และสามารถวัดชิ้นงานที่มีความราบตั้งแต่ 20 nm ถึง 2 mm ที่ความถูกต้อง ±50 nm ใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือทักษะพิเศษ ดังนั้นในกระบวนการวัดจึงไม่เกิดความผิดพลาดอันเนื่องจากผู้ใช้งาน ผิวราบอ้างอิงไม่เกิดความเสียหายเนื่องจากไม่จำเป็นต้องประกบชิ้นงานกับผิวราบ

ผลงานด้านอื่นๆ เงื่อนไขการสนับสนุนโครงการ

  • ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการอนุมัติโครงการ จะต้องเข้ามาทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ ตามรูปแบบที่ มว. กำหนด
  • ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยมีเงื่อนไข ทั้งนี้ สถาบันจะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราค่าบริการของสถาบันจากผู้ได้รับการคัดเลือก และจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าบริการดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเมื่อสิ้นสุดโครงการ  หากผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามรูปแบบที่ มว. กำหนดได้ครบถ้วนและได้รับการประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
  • อำนาจในการพิจารณาเบิกจ่ายเงิน เป็นสิทธิของ มว. แต่เพียงฝ่ายเดียวและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนดำเนินโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อ-สอบถาม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร : 098-3148972

FB : Nimt Sme

Email : sme@nimt.or.th

Line : fxm6768

Website : http://smes.nimt.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา SM+L

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา SM+L